IDBI Bank Recruitment for 760 Excutives Post in 2018

Job Uncategorized

આઇ .ડી .બી.આઇ.  બૅન્ક માં ૭૬૦ જગ્યાઑ

આઇ.ડી.બી.આઇ દ્વારા એક્સ્કુકટિવ (Executives) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પાડવામાં આવી છે. જેની ટોટલ નંબર ઓફ પોસ્ટ અને શૈક્ષણિક લયકાત નીચે મુજબ આપેલ છે.

ઍડવરટાઇઝ નંબર 5/2017-18

પોસ્ટ :-  એક્સ્કુકટિવ (Executives)

ટોટલ નંબર ઓફ પોસ્ટ :- 760

ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થવાની તારીખ :- 6 ફેબ્રુઆરી 2018

ફોર્મ ભરવાનું સમાપ્ત થવાની તારીખ :- 28 ફેબ્રુઆરી 2018

 પરીક્ષા ની તારીખ :-  28 એપ્રિલ 2018

શૈક્ષણિક લયકાત

સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટિ માથી આછો મા ઓછા 60 % ગુણ સાથે  સ્નાતક થયેલા હોવા જોઈએ. એસ.સી. / એસ.ટી ./ અથવા પી.ડબલ્યુ.ડી. માટે 55 % ગુણ સાથે સાથે  સ્નાતક થયેલા હોવા જોઈએ.

ફોર્મ ભરવાની વય મર્યાદા (Age limit) :-  તારીખ ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ ઉમર ૨૦ વર્ષ થી ૨૫  વર્ષ ની વચ્ચે હોવી જોઇએ.

ફોર્મ ભરવા માટેની ફી

700 રૂ જનરલ અને ઓપન કેટેગરી માટે.

150 રૂ SC ST અને PWD કેટેગરી માટે.

એપ્લિકેશન ફી ( ફોર્મ ફી ) એ તારીખ  ૬  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮  થી  ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ ની વચ્ચે ભરવા ની રહેશે. જે પાછી મળી શકશે નહિ જેની નોધ લેવી .

ફોર્મ ભરવાની રીત

પરીક્ષા આપવા માટે રસ ધરાવનાર વ્યક્તિ નિચે આપેલ લિંક પરથી અથવા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન આવેદન કરી શકે છે.

પ્રથમ વર્ષ માટે  દરેક મહિને 17000 રૂ /-

બીજા વર્ષ માટે  દરેક મહિને 18500  રૂ /-

ત્રીજા વર્ષ માટે  દરેક મહિને 20000 રૂ /-

વધુ માહીતી જોવા માટે (More information)  અહી કલીક કરો

ઓનલાઈન આવેદન (For Apply) કરવા માટે  અહીં ક્લીક કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *